Workshoppar och utställare

Tema: ALLA MED - tillsammans med invånarna
>> Rum: C 114

13.00 – 14.15     Del 1.                Regionala och lokala delaktighetsstrukturer
                                                        Irina Nori och Ritva Mertaniemi | Österbottens förbund
                                                        Pia Söderholm och Jussi Koiranen | Organisation 2.0 Österbotten |
                                                        Österbttens föreningar (POHY)
                                                        (fi/sv)

KAFFEPAUS

14.45 – 16.00     Del 2.                Utvecklingsworkshop för invånar- och föreningsdelaktighet
                                                        Österbottens förbund och Organisation 2.0 Österbotten |
                                                        Österbottens föreningar (POHY)
                                                        (fi/sv)

Ett livskraftigt medborgarsamhälle är en grundläggande förutsättning för demokratin. Hur tryggas medborgarsamhällets livskraft och invånarnas delaktighets- och påverkansmöjligheter i Österbotten? Hur ser Österbottens föreningsstruktur ut i framtiden?

I workshopen arbetar vi med resultat från tidigare enkäter och workshoppar om invånarnas påverkansmöjligheter samt samarbetet mellan den offentliga och tredje sektorn. Syftet med workshoppen är att vidareutveckla informationen till konkreta åtgärder. Förenings- och organisationsaktiva samt anställda från den offentliga sektorn, förtroendevalda och medlemmar i olika påverkansorgan är hjärtligt välkomna att delta i denna workshop.

____________________________________________________________________________________________________________

Tema: KLIENTERNA SOM FÖRNYARE
>> Rum: E 133

13.00 – 14.15     Del 1.                Med (service)designtänkandet mot en bättre verksamhet?
                                                        Milla Mäkinen | Kukunori
                                                        (fi, materialet på fi/sv)

De grundläggande principerna i servicedesigntänkande är en äkta delaktighet, att lyssna och att sätta människan i centrum. Kom och bearbeta din egen service, dina processer eller för att diskutera hur servicedesigntänkandet kan utveckla delaktigheten i ditt eget arbete. Vi testar också nya verktyg för servicedesign som Kukunori har utvecklat. Med dem kan du utveckla förmågan att lyssna i din egen verksamhet. Workshoppen leds av förändringsdesignern Milla Mäkinen, som  har skrivit boken "Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Opas järjestö- ja yhdistystoimijoille" (Bättre genom servicedesigntänkande? En guide för organisationsaktiva) och skriver en blogg om hur servicedesigntänkande kan användas i organisationsvärlden,   ”Palvelumuotoilua – Ajatuksia järjestömaailmaan”(https://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/). 

KAFFEPAUS

14.45 – 16.00     Del 2.                 Invånaren gör byn
                                                        SÖU – Svensk Österbottens Ungdomsförbund
                                                        (sv, materialet på sv/fi)

Verksamhetsutveckling, nätverkande och jämställdhet – Hur deltar föreningarna i utvecklingen av landsbygden? 

Konkreta exempel från SÖU-projektet Bygdegården där olika arbetsgrupper arbetat utifrån det här perspektivet.

____________________________________________________________________________________________________________

Tema: DELAKTIG I ARBETSLIVET
>> Rum: D 109

Föreningarna som främjare av delaktighet och färdigheter i arbetslivet

13.00 – 14.15     Del 1.                 Välkommen till workshoppen
                                                         Förändrar tillväxttjänsterna föreningarnas praxis
                                                         för främjande av sysselsättning?
                                                         Marja-Riitta Vest | Österbottes NTM-central
                                                         (fi/sv)

Tillväxttjänsterna och sysselsättningsåtgärderna är mitt uppe i stora förändringar. Vad betyder det här ur kundernas synvinkel och för föreningar som främjar sysselsättning?

                                                         Föreningar som stöder sysselsättningen i Norra Karelen (skype)
                                                         Johanna Seppänen | Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

I Norra Karelen stöds föreningar och deras sysselsättningsverksamhet på många olika nivåer. Små föreningar har fått stödformer för sysselsättande verksamhet, nya föreningar får hjälp med att bli serviceproducenter på marknaden för tillväxttjänster och föreningar deltar i utvecklingen av sysselsättningsservicen inom landskapet via olika nätverk.

                                                         Kommentar
                                                         Kaija Ray | Vates-stiftelsen
                                                         (fi/sv)

KAFFEPAUS

14.45 – 16.00     Osa 2.                Föreningarna som sysselsättare och som stöd för sysselsättningen
                                                         Kaija Ray | Vates-stiftelsen
                                                         (fi/sv)

Föredraget ger en helhetsbild av verksamheten, utmaningarna samt lösningar inom den tredje sektorn om hur man främjar sysselsättningen. Vi samlar ihop både aktuella och långvariga förändringar samt framtidens utmaningar.

                                                         Sysselsättningsmodell från Österbotten:
                                                         Vasa Settlementföreningen

                                                         Sirpa Myllyniemi ja Miia Kivimäki, URA-tjänsterna |
                                                         Vasa settlementförening
                                                         (fi, materialet på fi/sv)

Vasa Settlementförening har arbetat med sysselsättande verksamhet i över 15 år. Projekten har följt varandra och grunden till framgången har hela tiden varit ett bra samarbete med arbetskraftstjänsterna, staden och arbetsgivarnätverket. Servicen för arbetssökande har breddats och sedan 2017 omfattar den även rehabiliterande arbetsverksamhet för grupper.

                                                         Diskussion: Hur sen framtiden ut?
                                                         (fi/sv)

____________________________________________________________________________________________________________

Tema: DEN DIGITALA VARDAGEN
>> Rum: B 117

Digitaliseringens möjligheter inom social- och hälsotjänsterna – se, hör, testa

13.00 – 14.15    Del 1.                  DIGI-minimässa (14 utställare)
                                                         Öppning av minimässan: Digitaliseringens möjligheter
                                                         inom social- och hälsotjänsterna
                                                         Elina Eerola | Sitra
                                                         (fi, materialet på fi/sv)

KAFFEPAUS

14.45 – 16.00    Del 2.                 DIGI-Soteuttamo – workshop del 2.
                                                        Marjo Nordström och Pirjo Wadén | Vasa stad
                                                        - Försöket med personlig budget och 
                                                        utvecklingen av stadens digitala service
                                                        Mirva Gullman och Jessica Fagerström | Österbottens förbund -
                                                        Pilotprojektet för digitalt stöd
                                                        (fi/sv)
                                                        >> Digi-Soteuttamos program

____________________________________________________________________________________________________________

UTSTÄLLARE

Digital- minimässans utställare
@geing Online Åbo Akademi | ALVAR-servicen seniorcenter | De interaktiva, digitala distanshembesöken i Vasa stads hemservice | ContactCenter-verksamhetsmodellen | Geritrim och Nykarlebys vårdhem – mätningar av funktionsduglighet | FPA:s elektroniska tjänster | Omaolo – digital självutvärdering | Ikäteknologiakeskuksen Konstikoppa | Äly-rollatorn VAMK | Roboten Pepper och robotkatten Åbo Akademi | ICT-stöd och träning | Läkartjänster på distans som stöd för sjukskötare - InMedi 

Övriga utställare
Ekvalita AB | Novia | Österbottens förbund | Österbottens Föreningar | Österbottens cancerförening | SITRA| Vasa stad | VAMK | Platsen är ledig - Nuorten Ystävät