Erfarenhetsverksamhet

 

En erfarenhetsaktör har som uppgift att öka förståelsen och kunskapen för yrkesverksamma i olika branscher och för studerande inom olika områden samt för allmänheten.

Erfarenhetsaktörer är utbildade i Erfarenhetsnätverket och dess medlemsorganisationer för att dela erfarenhetsbaserad kunskap. Erfarenhetsaktörerna är personer med erfarenhet av utmanande livssituationer, långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller närståendepersoner, som förmedlar erfarenhetsbaserad kunskap.

Varför erfarenhetsbaserad verksamhet?

Inom erfarenhetsbaserad verksamhet strävar man efter att ta hänsyn till den erfarenhetsbaserade kunskapen från personer med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller deras närstående, både i planeringen, utvecklingen och genomförandet av social- och hälsovårdstjänster samt i yrkesutbildningen inom social- och hälsovårdssektorn vid olika utbildningsinstitut. Även andra än social- och hälsovårdsorganisationer kan dra nytta av erfarenhetsbaserad kunskap. Den kundsynvinkel som erfarenhetsaktörerna för med sig kan vara mycket värdefull även för privata organisationer, som företag inom transport-, turism- eller servicebranschen.

Inom erfarenhetsbaserad verksamhet delas erfarenheter och erfarenhetsbaserad kunskap. Erfarenhetsaktörernas vardagsexpertis ger yrkesverksamma och studerande möjlighet att reflektera över teoretisk kunskap i relation till praktiska erfarenheter av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Erfarenhetsbaserad kunskap hjälper till att strukturera och tillämpa teoretisk kunskap. När yrkesverksamma får en djupare förståelse och kompetens för patientens, den funktionsnedsattas eller deras närståendes erfarenhetsvärld, kan de använda den erhållna erfarenhetsbaserade kunskapen för att bättre identifiera kundernas behov och fortsätta att utveckla tjänster och verksamhet.

Erfarenhetsnätverk

Erfarenhetsnätverket består av 33 nationella patient-, handikapp- och närståendeföreningar samt deras cirka 650 erfarenhetsaktörer på olika delar av Finland. Praktisk verksamhet, evenemang och rekreation koordineras vanligtvis av regionala styrgrupper, som finns på 18 olika regioner. Styrgruppernas sammansättning inkluderar föreningarnas anställda, erfarenhetsaktörer och exempelvis anställda från social- och hälsovårdsenheter och utbildningsenheter. Föreningarnas anställda är ansvariga för koordineringen av styrgruppens verksamhet.

Regionala styrgrupper

Som ett organisatoriskt och styrande samarbetsorgan för den regionala verksamheten fungerar erfarenhetsverksamhetens styrgrupp. Styrgruppens sammansättning inkluderar representanter från erfarenhetsaktörer, föreningar och beställare (t.ex. utbildningsenheter, intressentgrupper, social- och hälsovårdsrepresentanter samt andra potentiella regionala samarbetspartners). Föreningarna ansvarar växelvis för ordförandeskapet i styrgruppen.

Den regionala styrgruppen skapar kontakter med olika aktörer på sin region för att skapa efterfrågan på erfarenhetsverksamhet och öka kännedomen om denna verksamhet. Många styrgrupper arrangerar regelbundet rekreation och utbildningsevenemang för sina erfarenhetsaktörer i sina områden.

Vasa styrgrupp

Styrgruppen för erfarenhetsutbildningsverksamheten organiserar och styr verksamheten. Den inkluderar representanter från föreningar, erfarenhetsaktörer, utbildningssamarbetspartners och företrädare för de deltagande läroanstalterna. I Vasa-regionen finns både en svenskspråkig och en finskspråkig styrgrupp. Det finns flera utbildade erfarenhetsaktörer som representerar olika patientorganisationer i Vasa-regionen. Målet för styrgruppen är att inom ramen för tillgängliga resurser öka representationen för olika patient-/handikappgrupper och involvera alla lokala utbildningsenheter med beaktande av tvåspråkighet.

Medlemmar i Vasa styrgrupp:

Toni Sjöblom, organisationschef/ Österbottens Föreningar rf (ordförande)
Seija Nyqvist, ansvarig välfärdssakkunnig/Vasa stad
Hilkka Korpi, universitetslärare/ Wamk
Tuula Jäntti, verksamhetsledare/ POHY
Tiina Järvelä, föreläsare/ Vamk
Carina Kekäle, lärare/ YA
Kurt Jäntti, erfarenhetsoperatör
Satu Laakso, lärare/ Vamia
Marjo Luomanen, organisationsplanerare/ Lihastautiliitto ry
Outi Vekara, lärare/ Vamk

Kontaktuppgifter

Toni Sjöblom, Österbottens Föreningar rf
Telefon: +358 50 3224248
E-post: toni.sjoblom@pohy.fi

Webbsidor för erfarenhetsbaserat nätverk.

Skip to content