Innovativa föreningar

Innovation i föreningslivet

På denna sida har vi samlat information om vad innovation i föreningslivet kan vara. Förhoppningen är att en ökad kunskap om innovation kan stöda det viktiga arbete som föreningarna redan gör.

När man hör ordet innovation tänker många kanske på utvecklingsarbete inom näringslivet, men innovation sker överallt i vårt samhälle! Inom föreningslivet har man genom tiderna varit innovativa och jobbat för att tackla olika samhällsutmaningar. Exempelvis har flera offentliga tjänster vi idag tar förgivet en gång varit nya idéer som förverkligats på frivillig basis. Kanske utvecklas som bäst nya lösningar inom föreningar, som i framtiden kommer vara väletablerade i samhället och bidra till medborgarnas välfärd?

Föreningarna spelar en viktig roll i vårt samhälle, men för att trygga sin existens i en föränderlig värld jobbar många föreningar med att kontinuerligt uppdatera sig för att hålla sig relevanta och locka nya medlemmar.

 

Cykelrikshor ger möjligheten att uppleva närmiljön tillsammans med frivilliga cykelpiloter
Vad är innovation i föreningslivet?

Skapa något nytt
Innovation i föreningslivet handlar om att skapa något nytt (förnya, förändra, introducera som nytt) som svarar på behov i våra lokalsamhällen och föreningar. Just det att man prövar något nytt är en del av att vara innovativ. Men man behöver inte alltid återuppfinna hjulet, när man tänker efter är det faktiskt sällan som en idé är helt ny. I stället kan en innovation vara något som är nytt för just din förening. Det kan exempelvis handla om att skapa nya koncept för frivilligverksamhet, nya evenemang, nya verksamhetsformer eller hitta nya utrymmen. Det kan handla om nya sätt att arbeta inom föreningen eller nya samarbeten med andra organisationer. Det kan också handla om att jobba med värderingar, nya sätt att tänka eller om påverkansarbete inom frågor som är viktiga för er.  

Svarar på behov
Det gemensamma målet är att uppnå positiv samhällsförändring. I praktiken tar innovationsarbetet ofta avstamp i ett behov eller en utmaning som ni som förening ser kräver lösningar. Det kan handla om ett lokalt behov så som ensamhet hos äldre i byn eller om en utmaning inom den egna föreningen så som minskat medlemsantal. I stället för att gå i gamla spår, så kan vi åstadkomma förändring genom att tänka på nya sätt och hitta nya lösningar. Och det är just detta som innovation handlar om. Att svara på behov genom att ta fram nya idéer och förverkliga dessa.

Samskapa och samarbeta
Att involvera målgruppen i innovationsarbetet (samskapa) är viktigt för att skapa lösningar som svarar på de behov man jobbar med. För att lyckas med förverklingen på lång sikt krävs också resurser och här har man sett att samarbete är i nyckelroll. Genom samarbete mellan föreningar och med andra organisationer t.ex. den egna kommunen, kan man få mer resurser till förverkligande av idéer.   

Sprid idéerna!
Att dela med sig och berätta om de idéer man förverkligat är en viktig del av att arbeta innovativt. Om ni gjort något bra, så dela med er och sprid nyttan. Idéer bygger ofta på lärdomar och inspiration från tidigare, att kombinera olika idéer brukar ofta leda till intressanta koncept. Vi vill därför uppmuntra er att söka inspiration och idéer hos andra och sedan tillämpa lösningarna i den egna verksamheten, med de justeringar som behövs för att lösningen skall passa just er förening.

Bilder på innovation från det österbottniska föreningslivet

Exempel på hur innovationsarbete kan se ut – Föreningens innovationsstig

För att exemplifiera hur innovationsarbete kan se ut så har vi nedan en bild på en innovationsprocess. I praktiken så sker innovationsarbetet i föreningarna ofta väldigt spontant, med liten planering och inte i avgränsade steg. Modellen nedan kan ändå användas i inlärningssyfte och som vägledning. 

Modellen är vidareutvecklad på basen av Svenska kyrkans modell ”Fem steg mot innovation”. Innehållet i de olika stegen har omarbetats på basen av erfarenheter från projektet Innovativa föreningar Österbotten.

1. Identifiera ett behov

Kanske har ni upptäckt ett lokalt behov som ni vill jobba med?
Kanske finns det en utmaning i er förening som ni vill söka lösningar på?

Innovationsarbetet börjar med att man observerar ett behov eller en utmaning som man vill jobba med. I detta steg är det bra att tillsammans diskutera behovet så att man får en bättre gemensam förståelse för det. Vid behov, ta reda på mer om behovet och tala med målgruppen. Definiera gärna behovet eller utmaningen tillsammans genom att skriva ner den. På detta sätt har alla samma uppfattning om vad man tillsammans jobbar för.

Tips:

  • Fundera på om det finns andra som skulle vilja jobba med behovet? Samarbeta gärna med andra föreningar och organisationer!
  • Vem är det som har behovet (målgrupp) och hur kunde ni aktivt involvera dem i innovationsarbetet?
2. Ta fram idéer för att utforma lösningar till behovet

Med utgångspunkt i behovet så kör vi idégenerering! Ni tar fördomsfritt fram så många idéer som möjligt och väljer till sist tillsammans ut en eller flera idéer som ni vill jobba vidare med.

3. Konkretisera och utveckla idén

Vidareutveckla en eller flera idéer som ni vill testa i praktiken. Diskutera och bygg på idén. Fundera över vilka resurser ni behöver för att testa idén och hur ni skall gå tillväga i praktiken. Kom överens om ansvars- och arbetsfördelning och hur ni jobbar vidare med att förverkliga idén. Ställ frågan om det finns andra ni kunde samarbeta med och leta aktivt efter samarbetspartners. Att samarbeta ger mera resurser och kunskap för verkställning av idén.

4. Prova idén i praktiken

Prova idéen i praktiken. Pröva er fram och utveckla idén kontinuerligt. Samla feedback från målgruppen och justera enligt behov. 

5. Sprid idén till andra

Fundera på om er idé kunde förverkligas av andra föreningar och sprid information om idén. Berätta om idén för andra och dela med er av de lärdomar ni fått under innovationsstigen. Genom att omvandla idén till en berättelse, ett koncept eller en modell är det lättare att sprida idén till andra. Goda idéer är värda att spridas så att man kan hjälpa fler och uppnå positiv samhällsförändring!

Fördjupning – Bandningar av föreläsningar (teori samt praktiska exempel från föreningar)

Temakvällarnas föreläsningar ger ökad kunskap om innovation i föreningslivet. Temakvällarnas program blandar teoretisk kunskap med praktiska exempel från föreningar. Temakvällarna har ordnats inom projektena Innovativa föreningar Österbotten och Moderna föreningar. Målet med temakvällarna är att inspirera föreningar och andra intresserade till lokal utveckling och innovation!

Vi rekommenderar temakvällen 2022 med professor Malin Lindberg, för ökad kunskap om vad innovation i föreningslivet kan vara. 

Vi rekommenderar temakvällen 2021 för ökad förståelse om hur föreningar kan bidra till innovationsarbete i samarbete med andra samhällsaktörer. 

Temakväll om innovation i föreningslivet 2022

Program 2022

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet
Nytänkande vägar till en levande landsbygd

Vilka nya lösningar behövs för att vi ska kunna leva ett bra liv i både stad och land? Hur kan föreningslivet bidra med nytänkande insatser och perspektiv på hälsa, arbete, gemenskap m.m.? Malin presenterar kunskaper och exempel om social innovation i civilsamhället. 

Inspirerande innovationsexempel från österbottniska föreningar:

Yvonne Nyberg, Folkhälsan
Ungdomslokal.fi, en gemenskap för unga på nätet.

Emma Wester, Älvbyarna i Östra Korsholm rf
Omställning i Älvbyarna.

 

Temakväll om innovation i föreningslivet 2021

Program 2021

Fredrik Björk, Gräsrotsakademin
Innovation hos föreningar på landsbygden – för gemensam nytta och utveckling
Vad kan innovation vara, hur kan det vara relevant för föreningar och vilken roll kan föreningar ha i den lokala utvecklingen på landsbygden?

Nils Phillips, Gräsrotsakademin
Exempel: Huset – Butiken – Poolen
Tre konkreta exempel på innovation från den skånska landsbygden – utmaningar, verktyg och oväntade positiva effekter!

Kenneth Nordberg, Åbo Akademi
Svenska modeller för sociala innovationer i landsbygdsutveckling (SMIL) – samarbete mellan kommuner och föreningar
Projektet SMIL testar den svenska modellen för partnerskap (IOP) på finländska förhållanden.

Ann-Sofi Backgren, Landsbygdsnätverket
Intressant momentum för föreningslivet – och det finns pengar att hämta!
Nu finns alla chanser för föreningar att utveckla förnyelseinriktade projekt. Du som är föreningsaktiv och har idéer gömda i skrivbordslådan, nu är det dags att ta fram dem!

 

Skip to content