Personer med funktionsnedsättning mer nöjda än förväntat i fråga om den nuvarande servicen

Hebu-hanke

I projektet ”Ett liv på egna villkor” i samarbetsområdet Vasa-Laihela har det från klienterna, deras anhöriga, de anställda inom servicen för personer med funktionsnedsättning och andra intressentgrupper samlat in synvinklar och åsikter för att utveckla modellen för personlig budget och för att utvärdera den nuvarande servicen. I åsikterna framkommer starkt, att det i fråga om servicen i det närmaste råder god tillfredsställelse, men att mer flexibilitet saknas i den.

I utvecklingsarbete deltog sammanlagt 40 personer från olika funktionsnedsättningsgrupper i olika ålder samt deras anhöriga. Ett föremål för intresse har i synnerhet varit vad personerna med funktionsnedsättning anser om sin service i nuläget och hur personlig budgetering kunde hjälpa dem i nuvarande situation.

- Behovet till flexibilitet har betonats bl.a. inom färdtjänsten och personliga assistansen. Exempelvis varierar mängden resor inom färdtjänsten varje månad och en önskan var att resor kunde användas mer fritt under årets lopp. Ur utvecklingsarbetets perspektiv var det ändå ytterst positivt att det genom att göra enstaka förändringar ganska långt går att svara på hjälpbehoven för de nuvarande klienterna inom funktionshinderservicen, berättar projektchef Jessica Nygård.

Önskan om mer verksamhet som riktar sig till specialgrupper

I samband med utvecklingsarbetet har det framkommit att det finns en önskan om mer verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

- Genom workshopar och intervjuer har det framkommit att det i synnerhet finns efterfrågan på kreativ hobbyverksamhet, såsom dans, teater och musik, förklarar Nygård.

Mer variation önskas i verksamheten som ordnas dagtid. Klienterna har bl.a. framfört önskan om ökande av kulturverksamhet och att göra motionsmöjligheterna mer mångsidiga.

- Utvecklingsidéerna kommer att behandlas och föras framåt redan under detta år, lovar Nygård.

Läs mer www.vaasa.fi/ettlivpaegnavillkor