Volontärarbete skapar lycka

Yhdessä olemme enemmän

Vasa stad har inlett en imagekampanj, där lycka tas upp som stadens topptema. Det här är en fin och önskvärd sak och som organisationer inom tredje sektorn redan arbetat länge med.

Som representant för den frivilliga sektorn vill vi också inkludera tredje sektorn och dess ovärderliga frivilligverksamhet i kampanjen, en verksamhet som ökar lycka och välfinnande och som också lyfts fram av lycklighetsforskaren Markku Ojanen i Yle 2.10.

Det finns mer än 3700 olika föreningar och organisationer i Österbotten som erbjuder ett stort antal möjligheter till volontärarbete och inkludering. Som exempel kan nämnas patient- och anhörigföreningar, välgörenhetsorganisationer, idrotts- och kulturorganisationer samt invånar- och byaföreningar, hos vilka alla kan hitta intressant verksamhet och sysselsättning.

Föreningar erbjuder oss möjligheten att delta och att ge vårt eget värdefulla bidrag till det som vi själva anser vara viktigt. I bästa fall kan föreningsverksamheten ge innebörd i en människas liv, vi får nya vänner och på så vis bekämpar vi också ensamhet. Förenings- och volontärarbete ger en känsla av mening och skapar som bäst en ny riktning i livet. Betydelsen och effekten av kamratstöd som tillhandahålls av föreningar ger kraft. Föreningsverksamhet ökar folkets välmående och lycka och det är också en viktig sak för kommunen i vars område föreningarna verkar.

Som flera gånger konstaterats, kommer varje euro som investeras i föreningsarbete att återbetala sig sexfalt. Det är viktigt att Vasa stad står bakom sin kampanj och också konkret stöder föreningars och organisationers verksamhet i området. Stödet kan t.ex. vara ett direkt ekonomiskt stöd eller tillhandahållande av faciliteter för föreningar.

Nu mer än någonsin och med tanke på framtiden, är det viktigt att stöda föreningar grundligt och generöst, framför allt då föreningsfältet igen visat sin styrka under coronatider. Föreningar kan också fungera effektivt med en mindre budget och göra ett imponerande arbete som direkt kan påvisas i människors vardagliga välmående.

 

Österbottens Föreningar, takorganisation för föreningar inom välmående, social- och hälsovårdssektorn i regionen
Styrelseordförande Markku Pulli och verksamhetsledare Tuula Jäntti