Bidrag

 

Aktia säätiöt
Haku / ansökningstid:Viimeistään 28.2.2020)
Tukee taloudellisesti säästäväisyyden edistämiseksi tehtävää työtä ja tutkimusta säätiön toiminta-alueella. Säätiö myöntää tukea myös kulttuuria, urheilua ja muuta yleishyödyllistä ja yhteiskunnan kannalta hyödyllistä toimintaa edistävään tarkoitukseen.

Evald ja Hilda Nissin säätiö
Haku / Ansökningstid: Apurahojen hakuaika vuodelle 2020 ilmoitetaan tammikuussa 2020.
Lastensuojelu- ja nuorisotyöhön ensisijaisesti Vaasassa, mutta myös muualla Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla

Harry Schaumans Stiftelse
Haku / Ansökningstid: ?
Harry Schaumans Stiftelses ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i Svenska Österbotten, främst genom att stödja Svensk-Österbottniska Samfundet r.f:s på akademisk fot grundade vetenskap och kultur främjande verksamhet.

Sairaanhoitajien koulutussäätiö
Haku / Ansökningstid: 1.8.–31.8.2019
Kehittämishankkeen apurahaa haettaessa organisaatiolle/yhteisölle myös organisaation/yhteisön vahvistus hankkeesta. 

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Haku / Ansökningstid: 1.-30.11 årligen
Stöd ges primärt till verksamheter som stöder, tryggar och garanterar den svenska servicen inom den sociala sektorn.

SFV-Svenska Folkskolans vänner
Haku / Ansökningstid: Löpande ansökningstid för allmänna bidrag.
Samarbete över språkgränser, för att främja integration, samarbete i tvåspråkigaprojekt. Stärka den finlandssvenska identiteten och kulturen.

Stiftelsen 7:e mars fonden
Haku / Ansökningstid: senast den 31.1.2020
Stiftelsen strävar efter att stöda socialt utsatta grupper både i Finland och utomlands, särskilt i Finlands närområden. Stiftelsen understöder inte privatpersoner ej heller vetenskaplig forskning. Stiftelsen har beslutat att vid utdelningen av understöd särskilt uppmärksamma socialt arbete för barn och unga.

Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackmans stiftelse
Haku / Ansökningstid: Ansökningstiden utgår den 15 september 2019.
Stiftelsens ändamål är att befrämja utbildning och stöd av, i första hand finlandssvenska och tvåspråkigt svenska synskadade och hörselskadade, samt att vid behov befrämja medicinsk forskning i syn- och hörselskador.

Suomen kulttuurirahasto / Maakuntarahastot
Haku / Ansökningstid: 10.1.‒10.2.2020
Oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä

Suomen Lions liitto r.y./ LCFamily Vaasa
Haku / Ansökningstid: viimeistään toukokuun 31. päivään mennessä.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto ry:n jäsenklubien omille tai yhteisille piiri- ja liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista Lions-toimintaa.

Suomen Lääketieteen Säätiö
Haku / Ansökningstid: vuosittain aina toukokuussa 1.-31.5.
Säätiö on olemassa suomalaisen lääketieteen tutkimuksen ja koulutuksen tukemista varten.

Säätiöpalvelu
Säätiöpalvelun kotisivut on tarkoitettu apurahan hakijoille ja –saajille sekä muille säätiöistä kiinnostuneille. Laajasta linkkilistasta löytyy suuri joukko apurahoja ja avustuksia myöntäviä säätiöitä ja muita tahoja

Vaasan kaupunki
Avustusten hakuajat ilmoitetaan kuulutuksilla. Kuulutuksia voi seurata kaupungin www-sivuilla tai Vaasan yhteispalvelupisteessä.  Sosiaali- ja terveysalan apurahojen hakuaika on tammi-helmikuun vaihteessa.

Vaasan kaupunki toiminta-avustus
Järjestätkö Vaasassa urheilu-, kulttuuri-, yleisötapahtumaa, joka on yleisölle avoin? Kaupunki myöntää avustuksia Vaasassa järjestettäviin ensisijaisesti valtakunnallisiin, kansainvälisiin tai sellaiseksi pyrkivien tapahtumien järjestäjille.
Avustusta voi hakea tammikuussa, aina alkavan vuoden tapahtumaan.

Vasa stad evenemangsunderstöd
Planerar du att ordna ett idrotts-, kultur- eller publikevenemang i Vasa som är öppet för alla? Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.
Understöd kan sökas alltid i januari för evenemang som ordnas under det året.

Vaasan Lääketieteellinen Säätiö
Haku / Ansökningstid: Viimeistään 28.2.

Vamlas - Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Vamlas jakaa kaksi kertaa vuodessa apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.

Webbtjänsten FYRK
FYRK är en svenskspråkig webbtjänst i Finland som presenterar det breda utbudet av stipendier och understöd för olika typer av verksamhet, obs! Även av intresse för tvåspråkiga föreningar!

Viktor Ollqvists stiftelse
Haku / Ansökningstid: Fortlöpande
Stöden ges till registrerade föreningar i området Vasa stad och kommunerna Vörå, Korsholm, Malax och Korsnäs. Som förebyggande verksamhet räknas också t.ex. idrott och rekreation för barn och ungdomar.

William Thurings stiftelse
Att befrämja vetenskapens, konstens, folkupplysningens, hälsovårdens och andra allmännyttiga strävandens utveckling i Finland.