AUTISMIN KIRJON POHJALAISET RY

Yhdistys on autismin kirjoon (= autismi, asperger, rettin oireyhtymä, disintegratiivinen kehityshäiriö ja autistiset) piirteet kuuluvien henkilöiden, heidän omaistensa, alan asiantuntijoiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden pohjanmaan alueen järjestö. Autismi kirjon pohjalaiset ry on vuonna 2004 perustettu Autismi- ja Aspergerliitto ry:n jäsenyhdistys.  Myös päiväkodit, koulut, asuntolat ja muut juridiset yhteisöt voivat olla yhdistyksen jäseniä. Yhdistys toimii autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä alueellisena edunvalvojana, tiedottaa autismin kirjosta, toimii yhdyssiteenä autismin kirjoon liittyvässä työssä sekä tekee yhteistyötä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Toiminta

Toiminnan tavoitteena on edistää autismin kirjon henkilöiden oikeuksia ja tasa-arvoa, tukea ja ohjata autismin kirjon henkilöiden perhettä ja läheisiä, tarjota mahdollisuutta vertaistukeen, tiedottaa ja toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa esim. julkinen sektori, seurakunnat muut järjestöt. Yhdistys järjestää vertaistapaamisia autismin kirjon perheille joka kuukauden viimeisenä lauantaina Seinäjoella Eskoon terapiatalossa. Lisäksi järjestetään erilaisia retkiä ja tapaamisia esim. pikkujoulut, minigolfausta ja retkiä huvipuistoihin. Yhdistyksen toiminta on pääsääntöisesti ilmaista jäsenille ja heidän perheilleen.


Föreningen är Österbottens regionala förening för personer med symptom som hör till autismspektret (=autism, asperger, retts syndrom, disintegrativ utvecklingsstörning och autistiska drag), deras anhöriga, specialister på området och andra intresserade. Föreningen är medlem av Autism- och Aspergerförbundet rf. Även daghem, skolor, boenden och andra juridiska samfund kan vara medlem av föreningen. Föreningen fungerar som regional intressebevakare för personer med autism eller autismliknande tillstånd och för deras familjer, informerar om autismspektret, fungerar som förenande länk samt samarbetar med regionala och riksomfattande aktörer.

Verksamhet

Syftet är att främja rättigheter och jämställdhet för personer med en diagnos som hör till autistismspektret, stöda och handleda familj och närstående till personer med en diagnos som hör till autistismspektret, erbjuda möjlighet till kamratstöd och informera och samarbeta med olika instanser, t.ex. offentliga sektorn, församlingar och andra föreningar. Föreningen ordnar stödträffar månadens sista lördag i Eskoos terapihus i Seinäjoki. Därtill arrangeras olika utfärder och träffar, t.ex. julfest, minigolf och utfärder till nöjesparker. Föreningens verksamhet är i huvudsak avgiftsfri för medlemmar och deras familjer.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

Puh./Tel. 040 765 7433

pia.juurikka [at] gmail.com