Kokemustoiminta

 

Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle.

Kokemustoimija on Kokemustoimintaverkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttama kokemustiedon jakaja. Kokemustoimijat ovat haastavan elämänkokemuksen omaavia, pitkäaikaissairaita, vammaisia henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa.

Miksi kokemustoimintaa?

Kokemustoiminnassa pyritään siihen, että pitkäaikaissairaan, vammaisen henkilön tai heidän läheisensä kokemuksellinen tieto otetaan huomioon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa että sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa eri oppilaitoksissa. Myös muut kuin sote-alan organisaatiot hyötyvät kokemustiedosta. Kokemustoimijan tuoma asiakkaan näkökulma voi olla erittäin arvokas myös yksityisille organisaatioille, kuten kuljetus- ja matkailu- tai palvelualojen yrityksille.

Kokemustoiminnassa jaetaan kokemuksia ja kokemustietoa. Kokemustoimijoiden arjen asiantuntijuus tarjoaa ammattilaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden peilata teoriatiedon kautta saatua näkökulmaa käytännön kokemuksiin sairauksista ja vammoista. Kokemustieto auttaa jäsentämään ja soveltamaan teoreettista tietoa. Kun ammattilaisten ymmärrys ja osaaminen potilaan, vammaisen ihmisen tai heidän läheisensä kokemusmaailmasta syvenee, he voivat käyttää saamaansa kokemustietoa asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen ja edelleen palveluiden ja toiminnan kehittämiseen.

Kokemustoimintaverkosto

Kokemustoimintaverkostoon kuuluu 33 valtakunnallista potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 650 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea. Käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa eri alueilla koordinoivat yleensä alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 alueella. Alueellisten ohjausryhmien kokoonpanoon kuuluu järjestöjen työntekijöitä, kokemustoimijoita ja esimerkiksi sote-yksiköiden sekä opetusyksiköiden työntekijöitä. Ohjausryhmän toiminnan koordinoinnista vastaavat järjestöjen työntekijät.

Alueelliset ohjausryhmät

Alueellista toimintaa organisoivana ja ohjaavana yhteistyöelimenä toimii kokemustoiminnan ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpanossa mukana kokemustoimijoiden, järjestöjen ja tilaajatahojen edustus (mm. opetusyksiköt, sidosryhmät, sote-edustajat, sekä mahdolliset muut alueelliset yhteistyökumppanit.) Järjestöt vastaavaat vuorollaan ohjausryhmän puheenjohtajuudesta.

Alueellinen ohjausryhmä luo yhteyksiä alueellaan eri tahoille, jotta kokemustoimijoille syntyisi tilausta ja kokemustoiminnan tunnettuus kasvaisi. Useat ohjausryhmät järjestävät alueensa kokemustoimijoille säännöllisesti virkistys- ja koulutustapahtumia.

Vaasan ohjausryhmä

Kokemuskouluttajatoiminnan ohjausryhmä organisoi ja ohjaa toimintaa. Siinä ovat edustettuina järjestöt, kokemustoimijat, koulutusyhteistyökumppanit sekä toiminnassa mukana olevien oppilaitosten edustajat. Vaasan alueella toimii sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen ohjausryhmä. Vaasan seudulla toimii useita koulutettuja kokemustoimijoita, jotka edustavat eri potilasjärjestöjä. Ohjausryhmän tavoitteena on resurssien puitteissa kasvattaa edustus potilas-/ vammaisryhmittäin mahdollisimman kattavaksi ja saada yhteistyöhön mukaan kaikki paikalliset opetusyksiköt kaksikielisyys huomioiden.

Vaasan ohjausryhmän jäsenet:

Toni Sjöblom, järjestöpäällikkö/ Pohjanmaan Yhdistykset ry (puheenjohtaja)
Seija Nyqvist, vastaava hyvinvoinnin asiantuntija/ Vaasan kaupunki
Hilkka Korpi, yliopettaja/ Vamk
Tuula Jäntti, toiminnanjohtaja/ POHY
Tiina Järvelä, lehtori/ Vamk
Carina Kekäle, lärare/ YA
Kurt Jäntti, kokemustoimija
Satu Laakso, opettaja/ Vamia
Marjo Luomanen, järjestösuunnittelija/ Lihastautiliitto ry
Malin Kallio, kokemustoimija

Yhteystiedot

Toni Sjöblom, Pohjanmaan Yhdistykset ry
Puhelin: +358 50 3224248
Sähköposti: toni.sjoblom@pohy.fi

Kokemustoimintaverkoston www-sivut

Skip to content