Innovativa föreningar

Idégenerering!

För att underlätta idégenereringen har vi tagit fram ett workshopkoncept som har testats i praktiken tillsammans med österbottniska föreningar.

Under workshoppen kommer ni att generera många idéer och sedan tillsammans välja ut en eller flera för vidareutveckling. I slutet av workshoppen kommer ni att ha en eller flera gemensamt valda idéer som ni tillsammans vill jobba vidare med.

Steg 2

Workshop Idégenerering

Deltagare: 4-8
Tid: 2-3 h

Bilden nedan illustrerar föreningens innovationsstig. I denna workshop jobbar vi med det andra steget, att ta fram idéer för att uforma lösningar till behovet.  

Föreningens innovationsstig
Modellen är vidareutvecklad på basen av Svenska kyrkans modell ”Fem steg mot innovation”. Innehållet i de olika stegen har omarbetetats på basen av erfarenheter från projektet Innovativa föreningar Österbotten.

Workshop: Idégenerering

I denna workshop får kreativiteten flöda och inget är omöjligt. Målet är att generera så många idéer som möjligt. Det uppmuntras att tänka stort, brett och fördomsfritt! Bland de idéer som genererats väljer ni sedan ut en eller flera idéer som ni vill vidareutveckla.

Före workshoppen

Gör upp en tidsplan för workshoppen
Workshoppen tar ca 2-3 h beroende på vilka övningar ni väljer och hur många pauser ni vill hålla. Observera att tiderna som angetts i samband med övningarna är riktgivande. Ifall ni har tid så rekommenderar vi att ni håller den valfria övningen 4. 

Ställ upp ett ledigt tidsschema med tid för pauser, för ingenting dödar kreativitet som att ha bråttom! För att underlätta planeringen av upplägget rekommenderar vi användning av verktyget Sessionlab. 

 

Inledning - Välkommna

Mål: Skapa god stämning i gruppen och ge deltagarna en grundläggande förståelse av upplägget.
Tid: ca 30 min (15 min kaffe + 15 min inledning).

Skapa god stämning
Det är viktigt att skapa en ledig och god stämning, detta främjar kreativitet under workshoppen. Reservera gärna 15 minuter i början av tillfället för kaffe och umgänge bland deltagarna innan ni kör igång. Hälsa alla välkomna och ifall deltagarna inte känner varandra från tidigare, starta med att introducera er för varandra och vid behov håll en kort isbrytarövning (icebreaker).

Presentera workshoppen
Berätta kort om workshoppen och presentera programmet för deltagarna.
Diskutera vilka förväntningar man har på workshoppen och vad man skulle vilja åstadkomma tillsammans. 

Berätta om workshoppens slutprodukt
I slutet av workshoppen kommer ni att ha en eller flera gemensamt valda idéer som ni tillsammans vill jobba vidare med. Vi kommer också att tillsammans ha bestämt nästa steg för hur vi tillsammans arbetar vidare med idén. 

Inledning - Introducera idégenereringen

Mål: Introducera gemensamma spelregler som främjar kreativtet och idégenerering.
Tid: ca 5 min. 

Innan ni börjar generera idéer är det viktigt att ni diskuterar hur ni tillsammans kan skapa ett tryggt och tillåtande klimat som främjar kreativitet och uppmuntrar till kreativa idéer. Det är viktigt att behandla varandra och idéerna med respekt samt att uppmuntra varandra. Gå tillsammans igenom reglerna för idégenerering nedan: 

 • Det finns inga dåliga idéer
 • Kvantitet över kvalitet
 • Uppmuntra galna idéer
 • Bygg på varandras idéer

  Källa: Helsingborgs Stad: Innovation Helsingborg

Extra: Om ni haft en valfri hemuppgift från förra workshoppen, start med att gå igenom den tillsammans innan ni börjar uppvärmningsövningen. Reservera ca 10 min för detta. 

Inledning - Uppvärmningsövning

Syfte: Värma upp inför idégereringen.
Tid: ca 10 min.

Inled med en kort övning som uppvärmning inför idégenereringen. Det finns massor av olika övningar man kan hitta online, vi rekommenderar dessa två som vi prövat i våra workshoppar: Alternativa användningar och Rita något spontant! Välj en övning. 

Alternativ 1: Alternativa användningar
Ladda ner instruktioner till deltagarna: 
Uppvärmningsövning Alternativa användningar_instruktioner

Alternativ 2: Rita något spontant!
Ladda ner instruktioner och övningsblad till deltagarna: 
Uppvärmningsövning rita något spontant_instruktioner
Uppvärmningsövning rita något spontant_övningsblad (Printa som A4)

Övning 1 - Mina spontana idéer

Mål: Producera så många spontana idéer som möjligt. Här gäller kvantitet framom kvalitet.
Tid: ca 15 min.

Mina spontana idéer är en individuell övning där deltagarna får fundera på utmaningen i lugn och ro och tanka av sina idéer. Målet är att producera så många spontana idéer som möjligt. Dessa idéer ligger sedan som grund för kommande övningar.

Ladda ner instruktioner och övningsblad till deltagarna:
Mina spontana idéer_instruktioner
Mina spontana idéer_övningsblad (Printa A3 eller A4, ett övningsblad per deltagare)

Extra: Om ni vill kan man efter idégenereringen diskutera idéerna i par och tillsammans bygga på med nya idéer. Reservera ca 15 min extra för detta.

Paus

Pauser är viktiga för en lyckad workshop! Följ med deltagarnas energinivåer och ta paus(er) vid behov för att höja energinivån i gruppen. Om workshoppen är längre än 2 h så rekommenderar vi att ni håller två kortare pauser. 

Syfte: Höja energin i gruppen.
Tid: ca 5-15 min.

Övning 2 - Gruppering och val av idéer

Övning 1A – Identifiera ett Behov

Övningens slutprodukt: En eller flera gemensamt valda idéer.
Tid: ca 30 min. 
Så gör ni:  Nedan följer instruktioner för hur övningen dras, övningen är indelad i tre steg. 

Steg 1 – Samla alla lappar på ett ställe (5 min)

Under föregående övning Mina spontana idéer har ni fått många idéer.
Samla alla era idélappar på en plats, exempelvis på en väggtavla eller ett stort papper.

 

Steg 2 – Kategorisera behoven (10 min)

Samlas i en ring runt idélapparna och fråga deltagarna om de kan observera några gemensamma nämnare bland idéerna. Be deltagarna namnge kategorier och skriv ner dem på nya lappar (gärna lappar med en annan färg eller form). När du tycker det finns tillräckligt många kategorier, be deltagarna tillsammans gruppera lapparna under dessa kategorier (se bilden nedan för exempel). Eventuella dubbletter/likadana idéer läggs ovanpå varandra (inför val av idéer).

Steg 3 – Röstning (10 min)

Varje deltagare har fem röster. Vi brukar använda oss av fem små klistermärken, men man kan också rita cirklar med en penna.

 • Be deltagarna rösta på de idéer som de vill jobba vidare med.
 • Förklara att man röstar på idéer inte på kategorier.
 • Regler för röstning:
  Man får rösta på sina egna lappar.
  Man kan lägga så många röster som man vill på samma lapp.
  Man skall använda alla röster.
  Rösningen sker i tysthet utan samtal.

 

 

Steg 4 – Priorisering och val av idéer (5 min)

Dragaren organiserar lapparna i prioritetsordning enligt hur många röster de fått (se bild nedan). När lapparna är organiserade i prioritetsordning läser dragaren i tur och ordning upp de lappar som fått röster. Om flera lappar har lika många röster (det finns ingen lapp med mest röster) så avgör ni valet genom diskussion. 

Bekräfta till sist med gruppen att alla är nöjda med valet som baserar sig på röstningen och är redo att jobba vidare med den valda idéen. Obs! Ifall ni valt att göra övning 3, bekräfta det slutliga valet först efter denna övning.

Fortsättningen
Ni kan nu välja om ni vill fortsätta med övning 3 eller gå direkt vidare till övning 4. Vilket alternativ ni väljer är beroende på hur mycket tid ni reserverat för er workshop. 

Övning 3 (valfri) - Bygg på varandras idéer

Valfri övning: Om ni har tid så rekommenderas denna övning. 
Syfte:
Bygga på de valda idéerna med nya idéer. 
Tid: ca 15 min + diskussion ca 10 min.

Steg 1 – Bygg på varandras idéer
För vidareutveckling väljs lika många idéer som det är deltagare på workshoppen. Valet görs baserat på de röster som idéerna fått i föregående övning. Om det finns flera idéer med lika många röster avgörs valet på basen av gruppdiskussion. I instruktionerna nedan hittar ni förberedelser och instruktioner för övningen. Printa ut ett övningsblad (A3) per deltagare. 

Ladda ner instruktioner och övningsblad till deltagarna:
Bygg på varandras idéer_instruktioner
Bygg på varandras idéer_övningsblad (Printa som A3, ett blad per deltagare)

Steg 2 – Disskutera idéerna tillsammans. När ni har gått varvet runt och byggt på varandras idéer läser ni upp idéerna i tur och ordning (alternativt kan dragaren läsa upp idéerna). I samband med att idéerna läses upp får ni gärna diskutera fritt och skriva ner eventuella nya idéer som uppkommer under diskussionen. 

Bekräfta till sist med gruppen att alla är nöjda med valet som baserar sig på röstningen i övning 2 och är redo att jobba vidare med den valda idéen. De övriga idéerna arkiveras av dragaren och kan vidareutvecklas vid senare tillfälle. Betona att det är fint att ni redan genererat så många idéer, men att det är bra att fokusera på att förverkliga en idé i taget. De andra idéerna sparas och kan verkställas vid lämpligt tillfälle. 

 

Tips! Övningen är speciellt användbar vid vidareutveckling av evenemangsidéer och aktivitetsidéer.

Övning 4 - Den valda idéns nästa steg

Syfte: Göra upp en plan för vad som görs härnäst och vem som ska föra arbetet vidare.
Tid: ca 20 min.
Så gör ni: Fyll gemensamt i övningsbladet enligt instruktionen.

Ladda ner instruktionen och övningsblad till deltagarna: 
Nästa steg för idén_instruktioner
Nästa steg för idén_övningsblad (Printa som A4, ett övningsblad till gruppen)

Sammanfattning

Tid: ca 15 min.
Sammanfatta kort det ni gjort under workshoppen. Diskutera vad deltagarna tyckt om workshoppen och innovationsarbetet hittils. Uppfylldes gruppens förväntningar på workshoppen? Fråga efter feedback. 

Efter workshoppen

Följ upp nästa steg
Följ upp verkställningen av idéen. Se till att ansvarsfördelningen är klar så att alla vet vem som för arbetet vidare. Kom gärna överens om ett uppföljningsmöte.

Dokumentera resultaten
Efter workshoppen finns det många bra idéer som er förening kan ha nytta av i ett senare skede. Vi rekommenderar att dokumentera resultaten från workshoppen elektroniskt. Idélapparna kan exempelvis dokumenteras med hjälp av Google Jamboard.

Nya idéer
Det kan hända att workshoppen sätter igång kreativiteten hos föreningsmedlemmarna. Uppmuntra dem att skriva ner sina idéer t.ex. i telefon. Man vet aldrig när en god idé dyker upp så det är bra att skriva ner idéerna direkt!

Pohjanmaan
yhdistykset ry

Korsholmanpuistikko 44, 2.krs
65100 Vaasa

puh: +358 44 709 1141
s-posti: info@pohy.fi

Pohjanmaan
yhdistykset ry

Korsholmanpuistikko 44, 2.krs
65100 Vaasa

puh: +358 44 709 1141
s-posti: info@pohy.fi

Skip to content