Innovativa föreningar

Identifiera ett behov och hitta utmaningen ni vill jobba med

Innovationsarbetet börjar med att man identifierar ett behov. Kanske har ni märkt att många ungdomar känner sig ensamma? Eller har ni under flera år haft minskande medlemsantal i föreningen?

Under denna workshop får ni tillsammans identifiera ett behov och diskutera det tillsammans. I slutet av workshoppen kommer ni med utgångspunkt i behovet att skriva ned en gemensam utmaning som ni vill jobba med att lösa. 

l
Steg 1

Workshop: Vår utmaning

Deltagare: 4-8
Tid: 2-3 h

Bilden nedan illustrerar föreningens innovationsstig. I denna workshop startar ni med det första steget, att identifiera ett behov. Med utgångspunkt i behovet skriver ni sedan ned er utmaning som ni vill jobba med . Detta är ett viktigt steg som bygger grunden för ert kommande arbetet med att hitta lösningar och prova dessa. 

Föreningens innovationsstig
Modellen är vidareutvecklad på basen av Svenska kyrkans modell ”Fem steg mot innovation”. Innehållet i de olika stegen har omarbetetats på basen av erfarenheter från projektet Innovativa föreningar Österbotten.

Workshop: Vår utmaning

Före workshoppen

Planera workshoppen
Gör upp en tidsplan för workshoppen. Workshoppen tar ca 2-3 h beroende på vilka övningar ni väljer och hur många pauser ni vill hålla. Observera att tiderna som angetts i samband med övningarna är riktgivande.

Ställ upp ett ledigt tidsschema med tid för pauser, för ingenting dödar kreativitet som att ha bråttom! För att underlätta planeringen av upplägget rekommenderar vi användning av verktyget Sessionlab. 

Förhandsuppgifter till deltagarna
Skicka gärna ut länken till dessa sidor före workshoppen, då har deltagarna möjlighet att på förhand bekanta sig med ämnet innovation i föreningslivet.

 

Tips! Denna workshop-plan ger er ramarna, men ni får gärna anpassa den till era egna behov. I praktiken är det bra att som dragare även kunna improvisera och göra ändringar enligt behov under själva workshoppen. 

Inledning - Välkommna

Syfte: Skapa god stämning i gruppen och ge deltagarna en grundläggande förståelse av upplägget.
Tid: ca 30 min (15 min kaffe och 15 min inledning)

Skapa god stämning
Det är viktigt att skapa en ledig och god stämning, detta bidrar till ett gott samtalsklimat i gruppen. Reservera gärna 15 minuter i början av tillfället för kaffe och umgänge bland deltagarna innan ni kör igång. Hälsa alla välkomna och ifall deltagarna inte känner varandra från tidigare starta med att introducera er för varandra och vid behov håll en kort isbrytarövning (icebreaker).

Presentera workshoppen och dess mål
Berätta kort om workshoppen och presentera programmet för deltagarna. Presentera även workshoppens slutprodukt: ”I slutet av workshopen kommer ni med utgångspunkt i behovet att ha skrivit ner en gemensam utmaning som ni vill jobba med att lösa.”

(Valfritt) Inledning - Introducera innovationsarbetet

Syfte: Få förståelse för vad innovation är, hur och varför ni skall jobba innovativt tillsammans

Tid: ca 10-20 min beroende på vilka moment nedan som väljs
Info: Denna valfria inledning kan användas vid behov om ni vill öka er förståelse för ämnet innovation i föreningslivet. Välj de bitar nedan som passar för gruppens behov.

1. Gemensam reflektion
Ni kan exempelvis reflektera tillsammans över följande:
Vad väcker ordet ”innovation” för tankar?
Vad har ni gjort i er förening som är innovativt?
Vilka förvätningar har ni på innovationsarbetet/workshopparna? Vad skulle den ideala slutprodukten vara för er?

2. Berätta kort vad innovation handlar om
Exempelvis: Innovation i föreningslivet handlar om att skapa något nytt som svarar på behov i våra lokalsamhällen och föreningar. Mera info finns på sidan Innovation i föreningslivet.  Om ni vill kan ni också titta på några praktiska innovationsexempel på sidan Innovativa föreningar

 

 

3. Föreningens innovationsarbete
Berätta kort hur ni kommer att jobba med innovation, vad skall ni göra idag, vad skall ni göra följande gång(er).

Övning 1A - Starta här om ni vill hitta ett behov att jobba med

Övning 1A – Identifiera ett Behov

Övningens slutprodukt: Ett behov ni tillsammans valt att jobba med
Tid: ca 40 min 
Så gör ni:  Nedan följer instruktioner för hur övningen dras, övningen är indelad i fyra steg. 

Steg 1 – Identifiera olika behov (ca 10 min)

-INSTRUKTIONERNA FÖR STEG 1 ÄR UNDER UPPDATERING- 

 

Steg 2 – Kategorisera behoven (ca 15 min)

Samlas i en ring runt lapparna och fråga deltagarna om de ser några gemensamma nämnare bland behoven. Be deltagarna namnge kategorier, som du skriver upp på nya lappar (välj gärna en ny färg eller form för kategorilapparna).

När du tycker det finns tillräckligt många kategorier, be deltagarna tillsammans gruppera lapparna under dessa kategorier. Eventuella dubbletter läggs ovanpå varandra (inför röstningen).

Bilden illustrerar en färdig gruppering. 

Steg 3 – Röstning (ca 10 min)

Varje deltagare har fem röster. Vi brukar använda oss av fem små klistermärken, men man kan också rita cirklar med en penna.

 • Be deltagarna rösta på de behov som de anser ni bör jobba med. 
 • Förklara att man röstar på behov, inte kategorier.
 • Regler för röstningen:
  Man får rösta på sina egna lappar.
  Man kan lägga så många röster som man vill på samma lapp.
  Man skall använda alla röster.
  Röstningen sker i tysthet utan samtal.

 

 

Steg 4 – Prioritering och val av behov ni vill jobba med (ca 5 min)

Dragaren organiserar lapparna i prioritetsordning, enligt hur många röster de fått (se bild nedan).

Om flera lappar har lika många röster (det finns ingen lapp med mest röster) så avgör ni valet genom diskussion. Bekräfta till sist med gruppen att alla är nöjda med valet som baserar sig på röstningen och är redo att jobba vidare med detta behov och hitta lösningar till det. 

Fortsättningen
Ni kan nu välja om ni vill fortsätta med övning 1B eller gå direkt vidare till gruppdiskussionerna. Vilket alternativ ni väljer är beroende på hur mycket tid ni reserverat för er workshop. 

 

Övning 1B - Starta här om ni redan hittat ett behov ni vill jobba med

Övning 1B – Vilka tankar väcker behovet

Övningens syfte: Få en ökad förståelse för behovet.
Tid: ca 20 minuter.
Så gör ni: I denna övning får ni först reflektera över behovet individuellt och sedan tillsammans i grupp. 

Steg 1 – Individuell övning

-INSTRUKTIONERNA FÖR STEG 1 ÄR UNDER UPPDATERING- 

Steg 2 – Gruppövning
Nu har ni gjort den individuella övningen och alla i gruppen har skrivit ner sina tankar på lapparna.
Till näst samlar ni lapparna på ett ställe, gärna på en vägg eller ett bord där alla kan se dem.

 • Gruppen samlas kring lapparna och dragaren läser upp lapparna en efter en.
 • Efter detta följer en gruppdiskussion om behovet och vilka tankar det väckt hos gruppens medlemmar. 

Tips! Om ni vill öka anonymiteten i övningen, se till att alla har samma färg på lapparna och samma pennor. 

Paus

Pauser är viktiga för en lyckad workshop! Följ med deltagarnas energinivåer och ta paus(er) vid behov för att höja energinivån i gruppen. Om workshoppen är längre än 2 h så rekommenderar vi att ni håller två kortare pauser. 

Syfte: Höja energin i gruppen!
Tid: ca 5-15 min.

Gruppdiskussioner

Gruppdiskussionerna fördjupar gruppens förståelse för det valda behovet. Vilka diskussioner som passar in i sammanhanget beror på det valda behovet. Det är upp till dragaren vilka frågor som diskuteras, ibland flyter de olika diskussionerna ihop på ett naturligt sätt och ibland är det bättre att hålla dem som separata diskussioner.

Du kan välja om du som dragare ställer frågorna till gruppen och ni diskuterar dem alla tillsammans eller om du delar in deltagarna i mindre diskussionsgrupper som självständigt får diskutera. I det senare fallet är det bra att dela ut frågorna så att diskussionsgrupperna har dem framför sig medan de diskuterar.

Tips!
Observera tidsanvändningen! Det är viktigt att ni hinner med Övning 2 i slutet av workshoppen. Vid behov korta av gruppdiskussionerna för att hinna med Övning 2. 

Gruppdiskussion 1 – Vad gör detta så viktigt?

Syfte: Öka motivationen att jobba med behovet.
Tid: ca 10-15 min.
Exempel på diskussionsfrågor:
Vad är det som gör detta behov viktigt?
Vad motiverar oss att jobba med detta behov?

 

Gruppdiskussion 2 – Målgrupp

Syfte: Identifiera målgruppen och få en ökad förståelse för målgruppen.
Tid: ca 10-15 min.
Exempel på diskussionsfrågor:
För vem är detta viktigt? Vem är målgruppen/målgrupperna?

Tilläggsfrågor: 

 • Hur når vi målgruppen?
 • Hur engagerar vi målgruppen?
 • Vad behöver vi ta reda på om målgruppen och dess behov?

 

Gruppdiskussion 3 – Behovets koppling till vår verksamhet

Denna diskussion är bra att föra ifall ni valt att jobba med ett samhällsbehov och vill reflektera över behovets koppling till er förenings verksamhet.

Syfte: Diskutera kopplingarna mellan behovet och er förenings verksamhet.
Tid: ca 10-15 min.
Exempel på diskussionsfrågor:
Vilka samband ser ni mellan behovet och..

 • ..föreningens verksamhet?
 • ..föreningens utmaningar?
 • ..föreningsmedlemmarnas behov?

 

Övning 2 - Definiera utmaningen tillsammans

Övningens slutprodukt: I slutet av denna övning kommer ni tillsammans att ha skrivit ner den utmaning som ni vill jobba med att lösa.

Tid: ca 15 min.

Innan ni går vidare och börjar fundera på lösningar är det bra att stanna upp och tillsammans definiera er utmaning. Med hjälp av denna enkla övning får ni en gemensam bild av det ni vill jobba för. Nedan hittar du övningsblad och instruktioner för övningen. Printa ut ett övningsblad (A4) som gruppen tillsammans får fylla i.

Ladda ner instruktioner och övningsblad:
Definiera utmaningen_övningsblad (Printa som A4, printa ett övningsblad till gruppen)
Definiera utmaningen_instruktioner

 

Sammanfattning och nästa steg

Diskutera vilket som är ert nästa steg i innovationsarbetet och bestäm datum och tid för nästa träff (exempelvis för idégenereringsworkshop).

Sammanfatta workshoppen kort. Diskutera vad ni tyckte om workshoppen, uppfylldes förväntningarna?

Om ni vill kan ni göra denna frivilliga hemuppgift: 

 1. Lär dig om utmaningen för att förstå den bättre och undersök målgruppens behov.
  Exempelvis genom att googla, tala med bekanta eller andra inom föreningen.
 2. Låt idéerna gro!
  Om du får goda idéer så ta vara på dem (t.ex. inför nästa workshop) genom att skriva ner dem t.ex. i telefon. Det kan hända att workshoppen sätter igång kreativiteten hos föreningsmedlemmarna, man vet aldrig när en god idé dyker upp så det är bra att skriva ner den direkt!
Efter workshoppen

Följ upp nästa steg
Följ upp hur arbetet fortskrider. Kom gärna överens om ett uppföljningsmöte.

Dokumentera resultaten
Dokumentera den valda utmaningen och eventuell annan viktig information från workshoppen. 

Skip to content