VAASANSEUDUN MUNUAIS JA MAKSAYHDISTYS RY

VASANEJDENS NJUR- OCH LEVERFÖRENING RF

Yhdistys on perustettu vuonna 1970. Yhdistyksen tarkoituksena on palvella Vaasan alueella olevia munuais-, maksa- ja elinsiirtopotilaita. Yhdistyksemme toiminta-alue on Vaasan keskussairaalan jäsenkuntien alue Sidebystä Pietarsaareen n. 250 km:n matka Pohjanmaan rannikkoa.

Toiminta

Yhdistys pyrkii yhdessä Munuais- ja maksaliiton kanssa toimimaan munuais- ja maksasairauksien ehkäisemiseksi ja niiden aiheuttamien haittojen torjumiseksi ja vähentämiseksi. Yhdistys pyrkii aktivoimaan ja tukemaan potilaita ja heidän omaisiaan ja läheisiään virkistystoiminnan ja avustusten avulla.


Föreningen är grundad år 1970. Föreningens syfte är att i Vasaregionen betjäna patienter som genomgått njur- och levertransplantationer. Vår förenings verksamhetsområde är Vasa centralsjukhus medlemskommuner från Sideby till Jakobstad, ca 250 km längs med Österbottens kust.

Verksamhet

Föreningen strävar efter att i samarbete med Njur- och leverförbundet verka för att förhindra och minska njur- och leversjukdomar och deras skadeverkningar. Föreningen strävar efter att aktivera och stöda patienter, deras anhöriga och närstående med hjälp av rekreationsverksamhet och bidrag.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:
Puheenjohtaja/Ordförande:

Marianne Tiainen
Puh./Tel. 040 8278 795
mariannea.tiainen [at] gmail.com