VAASAN SEUDUN PARKISONYHDISTYS RY

Suomenkielisen yhdistyksen jäsenistöön kuuluu sekä sairastavia että heidän läheisiään. Varsinainen käytännön toiminta tapahtuu aluekerhossa Vaasan Parkinson-kerho. Yhdistys toimii jäsenistönsä edunvalvojana ja pyrkii kertomaan sairaudesta jäsenilleen, heidän läheisilleen sekä asiasta kiinnostuneille.

Toiminta

Tavoitteena on mm. aktivoida sairastavia toimimaan omien asioidensa puolesta, helpottaa liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä asemaa, edistää liikehäiriösairauksia sairastavien lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta sekä huoltoa, antaa jäsenistölleen tarpeellista vertaistukea sekä ylläpitää liikunta- ja virkistystoimintaa.


Till den finskspråkiga föreningen hör både Parkinson-sjuka och deras anhöriga. Den egentliga verksamheten ordnas av nejdens egen klubb Vaasan Parkinson-kerho. Föreningen fungerar som en intressebevakare för medlemmarna och strävar till att informera om sjukdomen för de sjuka, deras närstående och andra intresserade.

Verksamhet

Syftet är bla. att aktivera insjuknade medlemmar att driva sina egna ärenden, underlätta för dem som lider av störningar i rörelseorganen och deras anhöriga, främja insjuknades medicinska och sociala rehabilitering och vård, ge sina medlemmar tillräckligt kamratstöd samt ordna motions- och rekreationsverksamhet.

 

Yhteystiedot/ Kontaktuppgifter:

Puheenjohtaja/Ordförande: 
Pertti Reinikainen                                      
Puh./Tel.  040 5825 400                                            
vaasaparkinson [at] gmail.com