Vaasan Kuurojen Yhdistys ry

Vaasan Kuurojen Yhdistys ry on viittomakielinen järjestö, jolle vuosi 2021 on 124 toimintavuosi. Toimimme sekä valtakunnallisesti että paikallisesti ja jäsenistömme koostuu suurelta osin senioreista. Pyrimme tarjoamaan jäsenillemme viittomakielisiä palveluja ja toivomusten mukaista ohjelmaa.

Yhdistyksemme tekee tiiviisti yhteistyötä Kuurojen Liiton kanssa ja tavoitteemme vuodelle 2021 ovat samat: elinikäinen oppiminen, sosiaalinen hyvinvoinnin turvaaminen, elinympäristöt kaikille sopiviksi ja siten myös viittomakieltä käyttäville esteettömiksi.

Toiminta

Jäsenille tarjotaan vuoden aikana sekä säännöllistä toimintaa kuten vesijumppaa ja teema-, tiedotus- ja tapaamisiltoja. Tämän lisäksi meillä toimii Seniorikerho, Naistenkerho, Miestenkerho, Lasten/nuorten kerho ja Kalakerho. Vuoden aikana osallistumme mm. Yhdistystason neuvottelupäiviin, Viittomakielisten päivään, järjestämme ATk-kursseja, teemme tutustumisvierailumatkoja ulkomaille sekä muihin kuurojen yhdistyksiin. Teemme erilaisia tutustumismatkoja esimerkiksi kuurojen palvelutaloon. Osallistumme Kuurojen Liiton järjestämille valtakunnallisille kulttuuripäiville. Päätämme kauden päättäjäisjuhlilla.


Vasa Dövas Förening rf

Vasa Dövas Förening är en teckenspråkig förening som firar sitt 124 verksamhets år 2021. Vi fungerar både nationellt och lokalt och medlemmar består främst av senioner. Vi strävar till er erbjuda våra medlemmar teckenspråkig service och program utgående från deras egna önskemål.Vår förening har ett tätt samarbete med Finlands Dövas Förbund rf och omfattar även samma målsättningar för år 2021: livslångt lärande, tryggande av det sociala välmåendet, levnadsmiljöer, som lämpar sig för alla och därmed också är tillgängliga för teckenspråkiga.

Verksamhet

Under året erbjuder vi våra medlemmar tema-, informations- och möteskvällar samt regelbunden verksamhet såsom vattenjumpa. Utöver detta har vi Seniorklubb, Kvinnoklubb, Mansklubb, Barn/ungdomsklubb och Fiskeklubb. Under året deltar vi bl.a. i föreningsnivå rådgivningsdagar, De teckenspråkigas dag, ordnar ADB-kurser, gör studiebesök utomlands samt till andra dövas föreningar. Vi gör olika utflykter t.ex. till servicehem för döva. Vi deltar i Finland Dövas Förbund rf landsomfattande kulturdagar. Vi avslutar säsongen med en avslutningsfest.  

 

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter:

Korsholmanpuistikko 44 , 2 kerros, 65100 Vaasa
Korsholmsesplanaden 44, 2:a vån, 65100 Vasa
vaasankuurojenyhdistysry [at] gmail.com

Puheenjohtaja / Ordförande
Outi Tuomi-Saarijärvi
Puh/Tel: 040 321 3257, tekstiviesti/textmeddelande

Varapuheenjohtaja / Viceordförande
Sari Rantala
Puh/tel: 050 548 8176, tekstiviesti/textmeddelande

Ulkopuolinen sihteeri / Utomstående sekreterare
Elina Blundin
Puh/tel: +358 44 084 0319 , tekstiviesti/textmeddelande

Koordinaattori / Koordinator
Sisko Ahlskog
Puh/Tel: 050 325 8761, tekstiviesti/textmeddelande
Sähköposti/epost: vaasankuurojenyhdistysry [at] gmail.com