Järjestöt rakentavat hyvää mielenterveyttä

Järjestöjen rooli ja merkitys on suuri, jos ajatellaan niiden toimintaa osallisuuden, yhteisöllisyyden, vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan tarjoajina ja mahdollistajina sekä sitä kautta yksinäisyyden lievittymisenä.

Jokunen aika sitten Ilkka-Pohjalaisessa mielikirjoituksessa (2.3. 2021) kehotettiin investoimaan mielenterveyspalveluihin. ”Ennaltaehkäisevällä työllä pystymme vähentämään mielenterveysongelmien monimutkaistumista. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tulee vahvistaa ja resursseja tulisi lisätä kaikilla tasoilla Suomessa. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto ei kykene tällä hetkellä vastaamaan lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden tarpeeseen, jolloin erikoissairaanhoitomme ruuhkautuu.”

Me sote- ja hytejärjestöjen katto-organisaationa olemme samaa mieltä kirjoittajan kanssa, mutta haluamme tässä yhteydessä erityisesti nostaa esille myös järjestöt ennaltaehkäisevän mielenterveystyön kentällä.   Järjestöjen rooli ja merkitys on suuri, jos ajatellaan niiden toimintaa osallisuuden, yhteisöllisyyden, vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan tarjoajina ja mahdollistajina sekä sitä kautta yksinäisyyden lievittymisenä.  Järjestöjen parista voi löytää yhteisön, jossa on tilaa itselle sekä sosiaalisia kontakteja tai voi saada apua järjestöjen vapaaehtoistoiminnan esim. kriisikeskuksen tai ruoka-avun kautta. Pahimmillaan yksinäisyys ja osattomuus voi johtaa mielenterveys- ja päihdeongelmiin tai pahentaa jo olemassa olevia ongelmia. Tällä on myös vaikutuksensa perhe-elämään, opiskeluun, työpaikan löytymiseen ja työstä suoriutumiseen.

Sote- ja hytejärjestöjen kentälle mahtuu järjestöjä laidasta laitaan; potilasjärjestöjä, omaisjärjestöjä, hyväntekeväisyyttä tekeviä järjestöjä, maahanmuuttajajärjestöjä, eläkeläisjärjestöjä, liikunta- ja kulttuurijärjestöjä ym. Järjestöt tarjoavat myös työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkoja sekä kuntouttavaa työtoimintaa matalla kynnyksellä. Tukemalla näiden järjestöjen toimintaa rahallisesti mahdollistetaan ja satsataan samalla ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön tehokkaasti. Ongelmien ennaltaehkäisy on kannattavampaa ja kustannustehokkaampaa kuin ongelmien hoitaminen. 

Kannustamme poliitikkoja ja päättäjiä tutustumaan alueensa järjestöjen toimintaan sekä omalla toiminnallaan vaikuttamaan kuntien sote- ja hytejärjestöille myöntämiin avustuksiin.  Pienillä järjestöavustuksilla saadaan pientä aikaan ja suuremmilla huomattavasti enemmän.  Palautamme mieleen myös yksinkertaisen laskukaavion vapaaehtoistyön tutkitusta arvosta. ”Vapaaehtoistyöhön sijoitettu euro tulee takaisin kuusinkertaisena.”

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, STEA:n, mahdollisuudet rahoitta sote-järjestöjä ovat laskussa Veikkauksen tuottojen vähenemisen myötä ja Vaasan alueeltakin löytyy useita esimerkkejä rahoituksien vähenemisestä, kun STEA on lakkauttanut pysyväisluonteista ak-avustusta saavien järjestöjen rahoituksia.  Alueen kansanedustajien toivotaan pitävän järjestöjen puolta niiden rahoituksien turvaamisessa.

Järjestöt tulisi myös tiiviisti ottaa mukaan sote-yhteistyöhön maakunnassa, osaamista ja tahtoa tähän yhteistyöhön löytyy järjestökentältä.

 

Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf

 

Tuula Jäntti, toiminnanjohtaja

Markku Pulli, hallituksen puheenjohtaja