Yhdessä olemme enemmän

Tukea / Stöd

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella toimii yli 7000 yhdistystä ja järjestöä, jotka tekevät arvokasta työtä arjen hyvinvoinnin eteen. Osa järjestöistä tekee maksullista palvelutoimintaa, mutta vapaaehtoistoiminta on keskeinen painopiste koko järjestökentällä: vapaaehtoiset tarjoavat apua ja tukea muun muassa pitkäaikaissairaille, vammaisille, työttömille, mielenterveyskuntoutujille sekä maahanmuuttajille. Tehtävät liittyvät esimerkiksi vertaistukitoimintaan ja arjessa selviytymisen tukemiseen sekä yksinäisyyden ehkäisyyn. Vapaaehtoistyö ei korvaa ammattityötä, vaan toimii sen rinnalla täydentäen ammattilaisten antamia palveluja.

Vapaaehtoistoiminnan rooli ja merkitys yhteiskunnassa on kasvanut entisestään koronatilanteen aikana. Kodeissa on paljon apua tarvitsevia, joilla ei ole varaa käyttää palveluja, heillä ei ole omaisia tai omaiset asuvat kaukana eikä naapuriapuakaan ole saatavilla. Koronatilanne on nostanut yhteisöllisyyttä ja ihmisten halu auttaa toista ihmistä on levinnyt aivan spontaanisti esimerkiksi sosiaalisen median ryhmissä. Apua tarjotaan muun muassa ikääntyneiden ja riskiryhmien kauppa- ja apteekkikäynneille, digitaalisten palvelujen käyttämiseen sekä yhteisiin keskusteluhetkiin.

Vapaaehtoistoimintaa on jouduttu koronan aikana myös sopeuttamaan, sillä kokoontumisia on hallituksen päätöksiin perustuen rajoitettu ja tukea annetaan nyt paljon etänä puhelimen ja verkon välityksellä. Toisaalta osa aiemmista vapaaehtoistoimijoista kuuluu ikänsä tai terveydentilansa puolesta riskiryhmiin eivätkä he ole voineet jatkaa toimintaa koronan aikana, joten uusia vapaaehtoistoimijoita on haettu esimerkiksi lehtimainoksissa. Kaikessa toiminnassa sekä apua ja tukea saavien että vapaaehtoistoimijoiden turvallisuus on todella tärkeää.

Koronaepidemia ja sen aiheuttama epävarmuus vaikuttaa meihin kaikkiin. Tilanteessa selviämiseen tarvitaan niin yksityisiä palveluntarjoajia kuin kolmatta sektoria ja vapaata kansalaistoimintaa sekä niiden tärkeitä vapaaehtoisia. Jokaiselle on paikkansa ja jokaisen apu on yhtä arvokasta. Poikkeukselliset olosuhteet ovat herättäneet ihmisissä voimakkaan halun auttaa lähimmäisiään. Yhdistykset ovat luonteva väylä auttamiselle ja yhdessä toimimiselle niin kriisien aikana kuin tavallisessa elämässä.

 

Pohjanmaan Yhdistykset ry

Tuula Jäntti, toiminnanjohtaja
Markku Pulli, hallituksen puheenjohtaja