Organisation 2.0

Organisationerna med i förändringen

Social- och hälsovårdsministeriet har med anledning av Finlands 100-årsjubileum inlett tre nya understödsprogram. Ett av dessa är Organisation 2.0: med i förändringen – understödsprogram för likvärdighet i en digital omvärld.

SOTE- och landskapsreformen för med sig en ny roll för kommunerna och med landskapen kommer en ny, stark aktör. Den här strukturella förändringen berör hela organisationsfältet, och i synnerhet social- och hälsovårdsföreningarna.

Föreningarnas verksamhetsmiljö förändras även av digitalisering, en åldrande befolkning, ett alltmera mångkulturellt samhälle och ökad ojämlikhet. För föreningarna innebär detta förändringar i formerna av delaktighet.

Med Organisation 2.0

  • stärker man organisationernas roll och bildandet av nätverk av aktörer i samband med vård- och landskapsreformen samt till stöd för landskapens och kommunernas arbete för att främja social välfärd och hälsa

  • stöder man medborgarnas likvärdiga möjligheter att delta och fungera som en del av nutidens informationssamhälle

I Organisation 2.0 -helheten ingår:

  • 17 landskapsprojekt

  • Sju projekt som stöd för digitalisering

  • Ett nationellt samordningsprojekt (SOSTE)

Projekttiden är 08/2017 – 12/2020.