Bidrag

Suomen kulttuurirahasto / Maakuntarahastot
10.1.‒10.2.2017
Oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä

Suomen Lions liitto r.y./ LCFamily Vaasa
viimeistään toukokuun 31. päivään mennessä.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto ry:n jäsenklubien omille tai yhteisille piiri- ja liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.

Suomen Lääketieteen Säätiö
vuosittain aina toukokuussa 1.-31.5.
Säätiö on olemassa suomalaisen lääketieteen tutkimuksen ja koulutuksen tukemista varten.

Vaasan Lääketieteellinen Säätiö
Ennen 28.2.

Vasa stad
Social- och hälsovårdsnämnden beviljar understöd till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt till pensionärsföreningar. Ansökningstiden går ut 29.3.2019 kl. 16.00.

Sairaanhoitajien koulutussäätiö
(1.8.–31.8.2016)
Kehittämishankkeen apurahaa haettaessa organisaatiolle/yhteisölle myös Organisaation/yhteisön vahvistus hankkeesta. 

Aktia säätiöt
(senast 29.2.2016)
Tukee taloudellisesti säästäväisyyden edistämiseksi tehtävää työtä ja tutkimusta säätiön toiminta-alueella. Säätiö myöntää tukea myös kulttuuria, urheilua ja muuta yleishyödyllistä ja yhteiskunnan kannalta hyödyllistä toimintaa edistävään tarkoitukseen.

Harry Schaumans Stiftelse
2.1-28.2.2017
Harry Schaumans Stiftelses ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i Svenska Österbotten, främst genom att stödja Svensk-Österbottniska Samfundet r.f:s på akademisk fot grundade vetenskap och kultur främjande verksamhet.

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
1-30.11 årligen
Stöd ges primärt till verksamheter som stöder, tryggar och garanterar den svenska servicen inom den sociala sektorn.

Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackmans stiftelse
Ansökningstiden utgår den 30 september 2016.
Stiftelsens ändamål är att befrämja utbildning och stöd av, i första hand finlandssvenska och tvåspråkigt svenska synskadade och hörselskadade, samt att vid behov befrämja medicinsk forskning i syn- och hörselskador.

Stiftelsen 7:e mars fonden
(senast den 31.1.2016)
Stiftelsen strävar efter att stöda socialt utsatta grupper både i Finland och utomlands, särskilt i Finlands närområden. Stiftelsen understöder inte privatpersoner ej heller vetenskaplig forskning. Stiftelsen har beslutat att vid utdelningen av understöd särskilt uppmärksamma socialt arbete för barn och unga.

SFV-Svenska Folkskolans vänner
Februari eller september
Samarbete över språkgränser, för att främja integration, samarbete i tvåspråkigaprojekt. Stärka den finlandssvenska identiteten och kulturen.

Säätiöpalvelu
Säätiöpalvelun kotisivut on tarkoitettu apurahan hakijoille ja –saajille sekä muille säätiöistä kiinnostuneille. Laajasta linkkilistasta löytyy suuri joukko apurahoja ja avustuksia myöntäviä säätiöitä ja muita tahoja

Vaasan kaupunki
31.3. mennessä
Vaasan kaupungin vuosittaisesta tuesta yhdistyksille ilmoitetaan vuodenvaihteessa paikallisissa lehdissä.

Evald ja Hilda Nissin säätiö
Ilmoitetaan tammikuussa
Lastensuojelu- ja nuorisotyöhön ensisijaisesti Vaasassa, mutta myös muualla Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla

Webbtjänsten FYRK
FYRK är en svenskspråkig webbtjänst i Finland som presenterar det breda utbudet av stipendier och understöd för olika typer av verksamhet, obs! Även av intresse för tvåspråkiga föreningar!

Viktor Ollqvists stiftelse
Fortlöpande
Stöden ges till registrerade föreningar i området Vasa stad och kommunerna Vörå, Korsholm, Malax och Korsnäs. Som förebyggande verksamhet räknas också t.ex. idrott och rekreation för barn och ungdomar.

William Thurings stiftelse
1.1-31.3. årligen
Att befrämja vetenskapens, konstens, folkupplysningens, hälsovårdens och andra allmännyttiga strävandens utveckling i Finland.