Säännöt

Säännöt

1§  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Yhdistykset ry. – Österbottens Föreningar rf. Yhdistyksen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä.
 
2§  Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan luonne
Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää Pohjanmaan väestön terveyttä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja yleistä hyvinvointia
 • edistää jäseninään ja Pohjanmaalla olevien sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyötä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • hankkii tarkoitukseen sopivat toimitilat
 • ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään näiden yhteistoimintaan kuuluvissa asioissa
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää valistus- ja tiedotustilaisuuksia, joissa on terveyttä edistävää ja tukea antavaa tietoa
 • toimii ihmisten kohtauspaikan järjestäjänä
 • toimii yhteistyössä terveyttä edistävien laitosten ja yhteisöjen kanssa
 • tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja
 • tuottaa ohjaus- ja neuvontapalveluja ja tekee tuottamistaan palveluista ostopalvelusopimuksia kunnan tai muun julkisen sektorin kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • voi vuokrata hallitsemaansa tilaa jäseninään olevien rekisteröityjen yhdistysten sekä rekisteröidyn osuuskunnan käyttöön
 • järjestää ilmaisia sekä maksullisia koulutustilaisuuksia
 • voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • toimeenpanee asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja varainkeräyksiä
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • voi harjoittaa kahvilaliikettä yhdessä liikepaikassa
 • voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton ja muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville.
 
3§  Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sosiaali- ja terveysalan piirissä toimiva rekisteröity yhdistys tai sen rekisteröitykerho sekä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
 
4§  Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on kehotuksesta huolimatta jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 
5§  Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
 
6§  Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä - kymmenen (4 - 10) muuta varsinaista jäsentä sekä kullekin valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, varainhoitajan, toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
7§  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja  sihteeri tai varainhoitaja tai muu hallituksen määräämä henkilö, kaksi yhdessä.
 
8§  Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
 
9§  Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
Yhdistyksen valitsema edustaja voi edustaa vain yhtä yhdistystä.
 
10§  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitetulla kirjallisella viestillä, joko kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
 
11§  Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa,  tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta tammikuun loppuun ja syyskokouksen osalta syyskuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
12§  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetusta äänistä. Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
 
 
Patentti- ja rekisterihallituksen korjaus ehdotukset 8.12.2009.
Hallituksen hyväksymät säännöt 16.12.2009.
15.1.2019 päivitetyt säännöt Patentti- ja rekisterihallituksessa.